UYGULANAN TESTLER

AGTE ANKARA GELİŞİM TARAMA ENVANTERİ

Özellikle gelişim gerilikleri ile ilgili önemli ipuçları verir, anaokullarında gelişim takibi için kullanılır.
Çocuğu en iyi tanıyan kişiler olarak annelerin çocuk hakkında verdikleri bilgiler uzun süreli gözleme dayanmaktadır. Çocukların Dil-Bilişsel, İnce Motor, Kaba Motor, Sosyal Beceri bakım gelişim alanlarını ve genel gelişim düzeyini tespit etmeye yönelik sorulardan oluşmaktadır. 0-6 yaş bebek ve çocukların gelişimlerini annelerden alınan bilgiler doğrultusunda değerlendirmektedir.

GESSEL GELİŞİM FİGÜRLERİ TESTİ

Arnold Gesell tarafından geliştirilen ve 10 geometrik şekilden oluşan test çocuklarda ince motor gelişimi ve görsel algı düzeyini değerlendirmek için kullanılmaktadır. Özellikle özel öğrenme güçlüğü ile ilgili önemli ipuçları verir, ince motor becerilerin değerlendirilmesinde kullanılır.
3–11 yaş arası çocuklara uygulanmaktadır.

GOODENOUGH HARRIS BİR İNSAN ÇİZ TESTİ

Çocuğun çizdiği insan resmi ile değerlendirildiği bir testidir. İlkokullarda akademik başarısızlık gösteren çocuklarda ön tarama testi olarak kullanılır. Ayrıca zekâ testlerinin yanında yardımcı araç olarak da kullanılabilir.

METROPOLITAN OKUL OLGUNLUĞU TESTİ

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi; Kelime Anlama, Cümleler, Genel Bilgi, Eşleştirme, Sayılar, Kopya Etme gibi 6 alt test ve toplam 100 maddeden oluşur. 5 yaş 6 ay – 6 yaş 0 ay arasındaki çocuklara uygulanabilen, çocuğun ilkokula başlamaya hazır olup olmadığını ölçen bir okul olgunluk testidir.

Testin sonucunda, çocuğun okul için gereken olgunluğa ne ölçüde hazır olduğu ve düzeyiyle ilgili sağlıklı veriler elde edilir. Anaokullarında ve ilkokulların 1.sınıflarında kullanılabilecek işlevsel bir testtir.  Sonuçları oldukça isabetli çıkmaktadır.

FROSTIG GELİŞİMSEL-GÖRSEL ALGI TESTİ

Özellikle öğrenme güçlüklerinde, ince motor becerilerde ve görsel algının çeşitli alanlarını değerlendirmede kullanılabilecek bir testtir. Çocukların görsel algılarını değerlendirmeye yardımcı olan bir algı testidir. 4- 8 yaş arasındaki çocuklar başta olmak üzere uygulanabilen bir görsel algı testidir. Bireysel ve grup olarak uygulanabilmektedir. Testin inceledeği beş “Görsel Algılama” alanlarıyla ilgili bir eğitim programı da mevcuttur; 3 ciltlik bir kitapta bu alanlarla ilgili etkinlikler bulunmakta ve test sonucuna göre aileye bu etkinlikler önerilebilmektedir.

Görsel Algılama Testi Alanları

 • El-Göz Koordinasyonu
 • Şekil-Zemin Ayırımı
 • Algılama Sabitliği
 • Mekanla Konumun Algılanması
 • Mekan İlişkilerinin Algılanması

Not: Normları üzerinde yeni çalışmalar gerekir, dikkatli kullanılması gerekir, çok kullanışlı bir test olmasına rağmen Türkiye normları çok sağlıklı olmadığı için sonuçlarından emin olunamıyor.

PEABODY RESİM KELİME EŞLEŞTİRME TESTİ

2-12 yaş arası çocukların alıcı dil yaşının tespit edilebildiği, konuşma bozukluğu ve sözel ifadeye ışık tutan, resim kelime eşleştirme testidir.

1965 yılında Amerika’da geliştirilmiş, 1974 yılında Türkçe uyarlaması yapılmıştır. Amerika’da 4.versiyonu geliştirilmiştir. Normları eski olmakla birlikte özellikle ifade edici dil sorunu yaşayan çocukların alıcı dil düzeyini belirlemeye yarar.

FRANKFURTER DİKKAT TESTİ

60-72 ay arası çocukların dikkatini 90 saniyede değerlendirmek üzere planlanmış bir performans testidir.

Not: Türkiye normları çok işlevsel değil, öğretmenlerin “dikkat sorunu” şikayetiyle gönderdiği çocukların bile dikkat düzeyleri “normal” aralıkta çıkıyor. Türkiye normlarının gözden geçirilmesi gerekir.

OKULA HAZIR OLUŞLUK TESTİ (OKHT)

6 yaş 0 ay ile 7 yaş 4 ay arasındaki çocuklara uygulanabilen, çocuğun ilkokula başlamaya hazır olup olmadığını ölçen bir okul olgunluk testidir. Anaokullarında ve ilkokulların 1.sınıflarında kullanılabilecek işlevsel bir testtir. Özellikle 4 + 4 sistemi ile birlikte bu test daha fazla önem kazanmıştır.

Testin sonucunda, çocuğun okul için gereken olgunluğa ne ölçüde hazır olduğu ve düzeyiyle ilgili sağlıklı veriler elde edilir. Metropolitan Okul Olgunluğu Testine alternatif olabilecek bir testtir. Ayrıca Metropolitan testine göre daha çabuk uygulanabilen ve daha az materyal gerektirir.

MOXO TESTİ

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) çocukluk çağında en sık görülen nörolojik bozukluklardan biridir. DEHB’in semptomları dikkatsizlik, hiperaktivite ve dürtüsellik olmak üzere üç genel kategoriye ayrılmaktadır. MOXO; dikkat, zamanlılık, dürtüsellik ve hiperaktivite performans düzeylerinin objektif olarak ölçülmesini sağlayan oldukça etkili bir testtir.

Not: MOXO, çeşitli uyaran ve çeldiriciler içermektedir. Test sırasında kullanılan tüm çeldiriciler ile kişinin bu etkiler altındaki dikkati, zamanlaması, dürtüselliği ve hiperaktivitesi ayrı ayrı değerlendirilmektedir.

WİSC4

Tüm dünya ve Türkiye genelinde bilinen en yaygın, kapsamlı, güvenilir ve güncel zekâ testi olan Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği-IV (WISC-4), bireysel olarak uygulanan ve 6 yaş 0 ay ile 16 yaş 11 ay yaş aralığındaki çocukların bilişsel yeteneklerini ölçen, klinik ölçme aracıdır. Bu ölçek Wechsler Çocuklar için Zekâ Ölçeği-III’ün yenilenmiş güncel biçimidir.

Belirli bilişsel alanlardaki zihinsel işlev görmeyi (intellectual functioning) temsil eden alt testler ve bu alt testlerin dönüştürülmüş puanları ile genel zihinsel yeteneği temsil eden dönüştürülmüş puanları ile genel zihinsel yeteneği temsil eden dönüştürülmüş puanların da (Tüm Ölçek Zekâ Puanı) hesaplanabilmesi sağlanmaktadır.

WISC-4, 10 temel alt test ve 5 yedek alt testten oluşan bir uygulamadır. Temel alt testler; sözel bilgi, sözel ifade, algısal akıl yürütme ve organizasyon, sosyal bilgi, kısa süreli işitsel bellek, dikkat, konsantrasyon, zihinsel işlemleme hızı, görsel-motor ve ince motor koordinasyon becerilerini ölçmektedir.

CAS TESTİ

5–17 yaş arası okul çağı çocuklarının bilişsel işlemlerdeki yeterliliklerini ve düzeylerini belirlemek amacıyla geliştirilmiştir. CAS uygulaması sonucunda elde edilen puanlar ile çocuğun; bilişsel süreçler açısından yaş ortalamasına göre güçlü ve zayıf yönleri görülebilmektedir.

Not: CAS testi, bireysel uygulanan bir testtir. Testin uygulanması 1-1,5 saat kadar sürmektedir. CAS uygulaması sonucunda çocuğun 4 tür zekâ bölümü ve toplam zekâ bölümü (IQ) elde edilmektedir. Öğrenmede güçlü ve zayıf olunan zihinsel işlem alanlarının belirlenmesinde, sınıflandırmada (dikkat eksikliği, öğrenme güçlüğü, zihinsel engel, üstünlük vb.) ve eğitim programlarının değerlendirilmesinde kullanılmaktadır.

Bistanbul Psikoloji’de Uygulanan Diğer Testler

 • Peabody Resim Kelime Eşleştirme Testi
 • Frostıg Gelişimsel-Görsel Algı Testi
 • Goodenough Harrıs Bir İnsan Çiz Testi
 • Agte Ankara Gelişim Tarama Envanteri
 • Gessel Gelişim Figürleri Testi
 • İşaretli testler uzman ihtiyaç duyup istediğinde iki test ya da üç test bir arada aynı günde uygulanır.